Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (60)

Konferencja ZOOM

W dniach 19 i 20 października w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja ZOOM na Rady Seniorów pt.„ Masz Radę – Masz Wpływ”, której głównym organizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wraz z Urzędem Miasta Legionowo i Radą Seniorów w Legionowie. Konferencja odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, w której naszą Radę Seniorów reprezentował jej Przewodniczący Lech Bober.
Konferencja bardzo rzeczowa, owocna w kontakty m.in. z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz młodymi aktywnymi ludźmi z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. W ramach konferencji przedstawiono praktyczne rozwiązania w pracy Rad Seniorów na panelach dyskusyjnych m.in. w Wałbrzychu, Miechowie, Suwałkach i Koszalinie.
Natomiast drugi dzień był poświęcony całodniowej wycieczce do Legionowa , gdzie prezentowano pracę i współpracę pomiędzy Radą Miasta i Prezydentem Legionowa a Miejską Radą Seniora.
Konferencja bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym i organizacyjnym z możliwością kontynuowania współpracy z jej organizatorami.

Czytaj dalej...

III Sesja Miejskiej Rady Seniorów w dniu 24.02.2016 r.

Okres między kolejnymi sesjami był wypełniony intensywną pracą radnych, mającą na celu opracowanie planu pracy na całą kadencję i na rok 2016. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród radnych, która przyczyniła się do przedstawienia głównych zadań dla naszej Rady.
III Sesja Miejskiej Rady Seniorów w dniu 24.02.2016 r.
III Sesja odbyła się w dniu 24.02.2016 roku i była przełomowa, bowiem to podczas niej przyjęto bardzo ważne dokumenty, a są nimi:
1. Plan działania Miejskiej Rady Seniorów na kadencję 2015-2019.
2. Plan pracy na rok 2016.
3. Powołanie czterech zespołów problemowych Miejskiej Rady Seniorów, takich jak:
- zespół ds. polityki senioralnej gminy oraz spraw ekonomiczno-
socjalnych,
- zespół ds. kontaktu z mieszkańcami, organizacjami społecznymi oraz integracji seniorów,
- zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia,
- zespół ds. edukacji, kultury, wypoczynku i rekreacji.
4. Przystąpienie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim do Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad Seniorów w Krakowie.
5. Porozumienie pomiędzy Miejską Radą Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim a Młodzieżową Radą Miasta Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Wybór rzecznika prasowego Rady , którym został Henryk Orzechowski.
Odbyło się spotkanie przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący obu rad, tj. Lech Bober i J. Kreńska oraz radni i opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta Magdalena Kortes. Przyjęto m.in. następujące ustalenia dotyczące wzajemnej współpracy:
- organizacja międzypokoleniowej imprezy nordic-walking,
- przeprowadzenie spotkania pn. „Książka łączy pokolenia”,
- współudział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ; Europejskiego Dnia Seniora, w tym zapewnienie oprawy artystycznej, przygotowanie inscenizacji , itp.,
- zorganizowanie wspólnych „andrzejek”,
- wzajemna współpraca przy organizacji festynu ekologiczno-prozdrowotnego.
Wyrażamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie będzie przyczynkiem do dalszej , owocnej współpracy.

Czytaj dalej...

IV sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W piątek 14 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się IV sesja Miejskiej Rady Seniorów. W obradach uczestniczyło 8 radnych. Przewodniczący Rady Lech Bober przedstawił relację ze swojego udziału w dwóch konferencjach - 25 kwietnia w Krakowie oraz 1 października w Warszawie - które dotyczyły działalności rad seniorów w Polsce. Tematyka konferencji skupiała się na roli gminnych rad seniorów w rozwoju społecznym - szczególnie w zakresie zdrowia, aktywności i integracji, partycypacji w podejmowaniu ważnych dla seniorów zadań, otwartości komunikacji oraz reprezentacyjności różnych środowisk.
Do władz państwowych skierowano 5 uchwał kongresowych, m.in. w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym dotyczącej umocowań prawnych rad seniorów, o powołaniu Rzecznika Praw Osób Starszych, o mieszkalnictwie dla osób starszych oraz o ustawie pielęgnacyjnej.
Podczas sesji Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Julita Kreńska przedstawiła formy współpracy z Miejską Radą Seniorów.
Zastępca Burmistrza omówił stan przygotowań do Nowomiejskich Dni Seniora, które odbędą się 20 i 21 października br. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów podkreślił szczególne zaangażowanie w nich Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Józefa Blanka oraz jego Zastępcy Krzysztofa Widźgowskiego.
Na zakończenie sesji radni pobrali pakiety dokumentów, z którymi zamierzają dotrzeć do wybranych przedsiębiorców i usługodawców z terenu miasta celem zaproponowania im udziału w przygotowanej nowomiejskiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Czytaj dalej...

PLAN DZIAŁANIA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2015-2019r.

Skład Rady Seniorów I kadencji

 (reprezentowane środowiska seniorskie na zdjęciu od prawej)

 1. Stefania Rumińska – Chór Harmonia Miejskie Centrum Kultury
 2. Mirosława Piwowarczyk – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 3. Lech Bober –Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 4. Kazimierz Przybylski –Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 5. Janina Tykarska –Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 6. Lidia Bral – Klub Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 7. Henryk Orzechowski – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
 8. Jarosław Kijański – Polski Związek Niewidomych
 9. Halina Glanc – Chór Cecylia
 10. Urszula Rau – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 11. Lilia Karczyńska – przedstawiciel Burmistrza

 

 

 

  

 

1.      Współpraca z Radą Miejską, Burmistrzem i Urzędem Miejskim poprzez inicjowanie, prognozowanie i opiniowanie zagadnień związanych z polityką senioralną.

2.      Zapoznanie członków Miejskiej Rady Seniorów z programami i założeniami aktualnie prowadzonej polityki senioralnej.

3.      Udział Miejskiej Rady Seniorów w opracowywaniu planów i prognoz krótkoterminowych i długoterminowych dotyczących ludzi starszych, ustalanie priorytetów- udział w opracowywaniu nowej strategii w mieście na lata 2015-2019.

4.      Zapoznanie radnych z problemami środowiska seniorów Nowego Miasta Lubawskiego- sposoby ich niwelowania i rozwiązywania.

5.      Zaznajomienie członków Miejskiej Rady Seniorów z instytucjami i organizacjami wspierającymi seniorów, analiza obszarów ich działania – podjęcie  współpracy.

6.      Zgłaszanie uwag, opinii do aktów prawa miejscowego w szczególności dotyczących spraw seniorów.

7.      Inicjowanie działań  na rzecz aktywizacji intelektualnej i edukacji osób starszych  w naszym mieście, dotyczącymi głównie prawa konsumentów, wiedzy prawniczej, zagadnień związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

8.      Udział radnych Miejskiej Rady Seniorów w konferencjach naradach, kongresach, warsztatach i imprezach orgnizowanych przez seniorów i dla seniorów.

9.      Inicjowanie i monitorowanie działań na rzecz pomocy w funkcjonowaniu osób starszych w naszym mieście.

10.Profilaktyka i promocja zdrowia wśród seniorów.

11.Powołanie czterech zespołów roboczych  zajmujących się określoną tematyką pracy Miejskiej Rady Seniorów takich jak:

- zespół ds. kontaktu z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i integracji seniorów.

- zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów.

- zespół ds. polityki senioralnej oraz spraw ekonomiczno- socjalnych.

- zespół ds. edukacji, kultury, wypoczynku i rekreacji.

12.Udział w opracowywaniu  nowomiejskiej Karty Seniora dla miasta i regionu w tym ewentualny udział w Ogólnopolskiej Karcie Seniora.

13.Podpisanie deklaracji przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie.

14.Podpisanie porozumienia z Młodzieżową Radą Miasta Nowego Miasta Lubawskiego w zakresie współpracy międzypokoleniowej.

15.Utworzenie strony internetowej w celu informowania społeczeństwa  o działaniach Rady na rzecz seniorów.

16.Współpraca z mediami celem upowszechniania informacji o działaniach Miejskiej Rady Seniorów oraz dobrych wzorców i praktyk dotyczących seniorów.

17.Udział w sesjach Rady Miejskiej oraz  posiedzeniach komisji zajmujących się sprawami seniorów.

18.  Udział w pracach Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.

 

Powołanie Rady – Ślubowanie Radnych Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 2.10.2015 roku w Sali Sesyjnej Miejskiej Rady w Nowym Mieście Lubawskim w pięknej scenerii odbyła się I Sesja Miejskiej Rady Seniorów. Sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta Marcin Deja, który powitał gości oraz przybyłych kandydatów na radnych. Po okolicznych przemówieniach, kandydaci na radnych Miejskiej Rady Seniorów złożyli uroczyste ślubowanie.

 

 

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium Rady. Ostatecznie po przeprowadzeniu głosowania ukształtowało się prezydium w niżej wymienionym składzie:

Lech Bober – przewodniczący Rady

Kazimierz Przybylski – Z-ca przewodniczącego Rady

Janina Tykarska – sekretarz Rady

Po wyborze przewodniczący Lech Bober przejął prowadzenie Rady- dziękując za wybór i zaufanie. Przewodniczący w podsumowaniu zapewnił, że w najbliższym czasie opracujemy zagadnienia, którymi będzie zajmowała się Rada dla dobra wszystkich Seniorów naszego miasta. Na tym I Sesję Rady Miasta zakończono.

 

II Sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 30.11.2015r.

 

 

W dniu 30.11.2015 roku odbyła się druga w I kadencji Sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.

Głównymi celami wyżej wymienionej sesji były:

- propozycje do projektu planu ramowego, planu na I kadencję czyli lata 2015-2019

- możliwość podpisania porozumienia z Młodzieżową Radą Miasta dotyczące współpracy międzypokoleniowej

- wysłuchanie informacji odnośnie Porozumienia Rad Seniorów w Krakowie

- wysłuchanie informacji o posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

W sesji wzięło udział 9 radnych, w posiedzeniu wzięli udział Burmistrz Miasta Józef Blank, radni Rady Miasta z przewodniczącym oraz pani Elżbieta Rogowska kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownik referatu oświaty , kultury i sportu pani Dorota Osińska. 

 
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem