Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (60)

I sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 8 ust.1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że I sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad I sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 25 lutego 2020 r. godz. 11:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wystąpienie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Wybór przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) określenie zasad głosowania,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
7. Wybór wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie tajne,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
8. Wybór sekretarza Miejskiej Rady Seniorów:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie tajne,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski

Czytaj dalej...

Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Seniorów I kadencji w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 18 lutego podczas XVI sesji Rady Miejskiej oficjalnie podsumowano działalność Miejskiej Rady Seniorów I kadencji w latach 2015-2019.
W obecności Radnych Miejskich, Burmistrza miasta, Starosty nowomiejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy nowomiejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów.

Lech Bober przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za okres I kadencji.
W sprawozdaniu wypunktowano najważniejsze działania, które przyczyniły się do tego, że nowomiejscy seniorzy mogą korzystać z wszystkich programów wprowadzonych przez państwo i samorządy w ramach polityki senioralnej takich jak: Karta Seniora, Koperta Życia, Teleopieka oraz Kluby Seniorów.

Podkreślono również wiele innych działań Rady, które dobrze posłużyły się naszym seniorom.
Przewodniczący Rady podziękował Radnym Miejskim i Władzom Miasta i powiatu za dobrą współpracę, życzliwość oraz wsparcie naszych działań.
Radnym Miejskiej Rady Seniorów podziękowano za zaangażowanie w pracę, oraz społeczne działanie. Przewodniczący Rady Seniorów i Rady Miasta wręczyli radnym – seniorom pamiątkowe podziękowanie w formie dyplomu.
Specjalnie podziękowania dla Radnych I kadencji skierował Burmistrz miasta p. Józef Blank, który w krótkim wystąpieniu podkreślił działania naszej rady oraz podziękował naszym radnym wręczając kwiaty na ręce przewodniczącego Rady.

Na sesji Rady Miejskiej podjęto również uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów II kadencji oraz ustalono porządek i datę I sesji na dzień 25.02.2020r. na godzinę 11:00.

Czytaj dalej...

Został przeprowadzony nabór kandydatów na II kadencję Miejskiej Rady Seniorów

W związku z końcem I kadencji Miejskiej Rady Seniorów został przeprowadzony nabór kandydatów na II kadencję. Środowiska Seniorskie zgłosiły n/w kandydatów:

1. Ewa Lange – ZERiI
2. Ludwik Zagórski – ZER Pozernictwa RP
3. Ryszard Raszkowski – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
4. Zbigniew Urbański – Polski Związek Działkowców
5. Jolanta Leśniowska – „Amazonki”
6. Wiesława Krzemińska – PZ Niewidomych
7. Maria Krezymon – ZNP Sekcja Emerytów
8. Lilia Karczyńska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
9. Urszula Rau – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
10. Lech Bober – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

W dniach 12 i 13 grudnia 2019r. w Lidzbarku Warmińskim kandydaci do Rady uczestniczyli w szkoleniu z zakresu tworzenia i funkcjonowania Rad w ramach Projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zrealizowanego przez Federację Osób Starszych w Olsztynie.

W miesiącu styczniu na inauguracji II kadencji Rady nastąpi wybór przewodniczącego, radni złożą ślubowanie, a Rada rozpocznie II kadencję, której życzymy dużo inicjatyw i ich realizacji na rzecz nowomiejskich seniorów.

Czytaj dalej...

Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim II kadencji.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego ogłasza nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim II kadencji.


Miejska Rada Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim jest społecznym organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, działającym w zakresie integracji i wspierania środowiska seniorskiego, zapobiegania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu w społeczeństwie, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku oraz dostępu do kultury i edukacji seniorów.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele seniorów delegowani przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych oraz kluby seniorów.
Każda organizacja pozarządowa oraz klub seniora może zgłosić jednego kandydata na członka Rady, na każde rozpoczęte 50 osób – członków organizacji, zamieszkałych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
Szczegółowe zasady działania Miejskiej Rady Seniorów określa uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim i nadania statutu.
Termin zgłaszania kandydatów ustala się od 18 listopada do 27 listopada 2019 r.
Zgłoszeń należy dokonywać na wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, biuro nr 29 lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15 listopada 2019 r.

BURMISTRZ
Józef Blank


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
2) Może się Pani/Pan kontaktować z nami poprzez numer telefonu (56) 4729619, fax (56) 4742714 lub adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2
3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z pełnieniem funkcji radnego w Miejskiej Radzie Seniorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w celu wykonania zadań realizowanych przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, a także na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
5) Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej, 8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego,
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czytaj dalej...

Konkurs pn. „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Miejska Rada Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim ogłosiła konkurs pn. „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Aktualnie przystępujemy do II etapu konkursu.

W I etapie członkowie MRS w imieniu swoich organizacji zgłosili n/w propozycje:

  • Zakład Fryzjerski – Lucyna Urban, NML ul. Mickiewicza 11
  • Miejska Biblioteka Publiczna, NML ul. Działyńskich 2a
  • Miejskie Centrum Kultury, NML ul. 19 Stycznia 17a
  • Stadion MOSiR, NML ul. Jagiellońska 20
  • Restauracja Tiffany, NML ul. 3 Maja 18
  • Zakład Fryzjerski – Monika Milkowska, NML ul. Rynek 22
  • Przychodnia „An-Med”, NML ul. Targowa 28
  • Salon Fryzjerski i usługi kosmetyczne – Katarzyna Różańska NML Tysiąclecia 4a

Seniorów prosimy o głosowanie na wyżej wymienione propozycje. Głosy można oddawać od dnia 2.10.2019 r. – 18.10.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – biuro UTW oraz Urzędzie Miejskim – holl na parterze.

Wyniki konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się dnia 22.10.2019 r. (wtorek) z okazji Nowomiejskich Dni Seniora.

Czytaj dalej...

Miejsce przyjazne seniorom

Zasady – regulamin konkursu
„Miejsce przyjazne seniorom”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Rada Seniorów.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
3. Miejscem przyjaznym seniorom mogą być – sklepy, punkty usługowe, restauracje, zakłady rzemieślnicze, zakłady pracy, placówki kultury, oświaty i sportu oraz inne miejsca z których korzystają seniorzy.
4. Każdy członek Miejskiej Rady Seniorów po zasięgnięciu opinii swojego środowiska  seniorialnego typuje 2 „miejsca”, które doręcza do biura Uniwersytetu Trzeciego Wieku (biblioteka miejska – Nowe Miasto Lubawskie, Ul. Działyńskich 2a) do dnia 15.09.2019r.
5. Propozycje z poszczególnych środowisk są podstawą do sporządzenia listy „miejsc” na które mogą głosować seniorzy.
6. Głosowanie będzie przeprowadzone w wyznaczonym czasie – podane też będą miejsca składania głosów.
7. Wyniki konkursu „miejsce przyjazne seniorom” będzie ogłoszone podczas obchodów Miejskiego Dnia Seniora w październiku br.
8. Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą sukcesywnie ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Miasta zakładka ‘Miejska Rada Seniorów’.
9. W sprawie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 501 569 640

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.Za Miejską Radę Seniorów
Przewodniczący Lech Bober

Czytaj dalej...

Zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 11.07.2019r. odbyło się zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. Zebranie prowadził Przewodniczący MRS Lech Bober. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski oraz kierownik referatu oświaty , kultury i sportu Urzędu Miejskiego Dorota Osińska. Głównym tematem obrad była analiza realizacji zadań Rady w kontekście przyjętego w lutym br. planu pracy.

Jak wynika z rzetelnej analizy planu udało się, we współpracy z różnymi gremiami, zrealizować szereg przyjętych zadań. Wydaje się, że nasze sugestie, głos doradczy i opiniotwórczy, przyczyniły się do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu C oraz stworzenia projektu p.n. Wsparcie Usług Społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, w ramach którego powstaną 2 kluby seniora
i docelowo obejmą zajęciami szeroko rozumianą ofertą programową 160 seniorów z terenu miasta. Miejska Rada Seniorów podjęła współpracę z nowo wybraną Młodzieżową Radą Miasta, Radą Miasta nowej kadencji, a także ze Społeczną Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Nasi, nowomiejscy seniorzy mogą już korzystać z Warmińsko –  Mazurskiej Kart Seniora. Regulamin oraz druki wniosków można pozyskać m.in. w biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i referacie Oświaty Kultury i Sportu UM. Zasady uzyskania karty, podczas zebrania szerzej omówiła Mirosława Piwowarczyk. W bieżącym roku, z inspiracji Rady, odbyła się II Nowomiejska Senioriada. Powody do zadowolenia daje szeroko rozumiana aktywizacja intelektualna seniorów i cyfrowa seniorów.

Kolejnym punktem porządku zebrania było omówienie przygotowań do powołania MRS na nową kadencję. Tą drogą apelujemy do wszystkich środowisk senioralnych o zainteresowaniu się tym problemem oraz zgłoszenie swoich przedstawicieli w wyznaczonym terminie do pracy w nowej Miejskiej Radzie Seniorów. Omówiono założenia organizacyjne i regulamin konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”.
Na zakończenie zebrania Radna Mirosława Piwowarczyk zgłosiła do Burmistrza miasta kilka uwag ułatwiających życie seniorom.

Czytaj dalej...

Zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Podaje się do publicznej wiadomości, że zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim z następującym porządkiem:

1. Powitanie członków Rady i gości.
2. Omówienie realizacji zadań Rady wynikających z planu pracy.
3. Informacja o powstaniu Środowiskowego Domu Samopomocy typu C oraz projektu Wsparcie Usług Społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
4. Informacja o przygotowaniach do powołania MRS w Nowym Mieście Lubawskim na nową kadencję.
5. Informacja o możliwości uzyskania Wojewódzkiej Karty Seniora.
6. Sprawy bieżące.
7. Wnioski i zapytania.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem