Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

Zbiór Prawa Miejscowego

Zbiór Prawa Miejscowego
NR UCHWAŁY TYTUŁ POZYCJA
w Dz. Urz. Woj.
DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM
XXVI/176/2021

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, położonej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego

2755 13.07.2021 r.
XXVI/175/2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Nowego Miasta Lubawskiego na lata 2021 - 2024

2714 08.07.2021 r.
XXVI/173/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

2600 02.07.2021 r.
XXV/170/2021

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

2487 28.06.2021 r.
XXV/171/2021

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

2470 24.06.2021 r.
XXV/169/2021

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

2368 16.06.2021 r.
XXV/167/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021

2077

01.06.2021 r.
 

ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz
sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

1664

05.05.2021 r.
XXIV/160/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021

1468

21.04.2021 r.
 

POROZUMIENIE NR 16/2021 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 26 marca 2021 r.

1372

14.04.2021 r.
XXIII/158/2021

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

1174

01.04.2021 r.
XXIII/157/2021

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

825

26.02.2021 r.
XXII/144/2020

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

784

23.02.2021 r.
XXII/143/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie

783

23.02.2021 r.
XXII/142/2020

w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

782

23.02.2021 r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.51.2021 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

653

10.02.2021 r.
XXII/148/2020

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

652

10.02.2021 r.
 

POROZUMIENIE NR MOŚ.7011.1.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie

613

08.02.2021 r.
XXII/150/2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021

225

20.01.2021 r.
XXII/141/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

224

20.01.2021 r.
XXI/138/2020

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

5139

15.12.2020 r.
XXI/136/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

4852

04.12.2020 r.
XX/134/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4198

16.10.2020 r.
XX/133/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

4197

16.10.2020 r.
XIX/131/2020

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim

4178

15.10.2020 r.
XIX/128/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

3743

10.09.2020 r.
XVIII/125/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

2826

26.06.2020 r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.232.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

2809

25.06.2020 r.
XVII/119/2020

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

2808

25.06.2020 r.
XVII/117/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

2694

19.06.2020 r.
XVII/116/2020

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

2664

18.06.2020 r.
XVII/112/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

2501

10.06.2020 r.
 

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

2216

19.05.2020 r.
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów.

1769

15.04.2020 r.
 

Porozumienie Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 marca 2020 r.

1418

18.03.2020 r.
XVI/107/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

1364

16.03.2020 r.
XVI/109/2020 w sprawie nadania rondu w Nowym Mieście Lubawskim nazwy Rondo Niepodległości.

1283

09.03.2020 r.
  OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

1029

21.02.2020 r.
  OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

1028

21.02.2020 r.
XVI/106/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w roku 2020 z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

1021

20.02.2020 r.
XVI/104/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020.

1020

20.02.2020 r.
XV/102/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

215

14.01.2020 r.
XV/101/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

214

14.01.2020 r.
XIV/94/2019 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

210

14.01.2020 r.
XIV/98/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020.

6224

17.12.2019 r.
UCHWAŁA NR 0102-433/19 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5809

03.12.2019 r.
XIII/86/2019 w sprawie opłaty od posiadania psów.

5090

24.10.2019 r.
XIII/85/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5089

24.10.2019 r.
XIII/84/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5088

24.10.2019 r.
XIII/83/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.

5087

24.10.2019 r.
XII/79/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.

4709

01.10.2019 r.
XII/77/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.

4659

27.09.2019 r.
  POSTANOWIENIE NR 5330-2/19 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 5 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Nowe Miasto Lubawskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4436

09.09.2019 r.
XI/73/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.

4271

30.08.2019 r.
IX/68/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

3732

17.07.2019 r.
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.381.2019 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

3642

11.07.2019 r.
X/70/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.

3623

11.07.2019 r.
IX/66/2019 w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

3580

10.07.2019 r.
IX/67/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

3322

02.07.2019 r.
VIII/58/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie.

3321

02.07.2019 r.
IX/64/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019

3263

01.07.2019 r.
VII/49/2019 w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

3002

11.06.2019 r.
VII/46/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019

2669

22.05.2019 r.
VII/50/2019 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

2449

13.05.2019 r.
  POSTANOWIENIE NR 5332-1-2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numer, oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej w Nowym Mieście Lubawskim.

2083

16.04.2019 r.
  POROZUMIENIE ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie zadań powiatowej biblioteki publicznej od Powiatu Nowomiejskiego. 1956 09.04.2019 r.
41/2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
1848 04.04.2019 r.
VI/41/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. 1823 04.04.2019 r.
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.183.2019 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 1768 02.04.2019 r.
V/37/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok. 1767 02.04.2019 r.
V/34/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 1217 06.03.2019 r.
V/31/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. 1216 06.03.2019 r.
IV/28/2019 w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej. 930 14.02.2019 r.
IV/29/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 882 12.02.2019 r.
IV/27/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. 634 25.01.2019 r.
III/24/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 74 04.01.2019 r.
III/23/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.  73 04.01.2019 r.
III/22/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018. 72 04.01.2019 r.
II/13/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 57 03.01.2019 r.
II/20/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. 5551 27.12.2018 r.
II/12/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018. 5550 27.12.2018 r.
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.457.2018 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. 5169 30.11.2018 r.
 XLVI/298/2018 w sprawie zmiany statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie. 5168 30.11.2018 r.
  OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. 4652 31.10.2018 r.
XLVI/296/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 4646 30.10.2018 r.
XLVI/295/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018 4645 30.10.2018 r.
XLIV/287/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 4285 11.10.2018 r.
XLV/290/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018. 4092 28.09.2018 r.
XLIV/286/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018. 3769 30.08.2018 r.
XLIII/280/2018 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. 3295 23.07.2018 r.
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.253.2018 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 3195 16.07.2018 r.
XLIII/283/2018 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. 3107 06.07.2018 r.
  POROZUMIENIE Nr PS-VII.5230.1.43.2018 z dnia 30 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie reprezentowaną przez Burmistrza Pana Józefa Blanka, zwaną dalej „Gminą”, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Wioletty Chętnickiej. w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 2772 20.06.2018 r.
  ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok. 2680 11.06.2018 r.
XLII/272/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018 2677 11.06.2018 r.
0102-129/18 w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXXIX/248/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 2577 04.06.2018 r.
XLI/268/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2021. 2090 08.05.2018 r.
XLI/267/2018 w sprawie zmiany uchwały NR X/86/03 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 2089 08.05.2018 r.
XL/262/2018 w sprawie podziału miasta Nowego Miasta Lubawskiego na stałe obwody głosowania 1915 19.04.2018 r.
XL/261/2018 w sprawie podziału miasta Nowego Miasta Lubawskiego na okręgi wyborcze 1914 19.04.2018 r.
XXXIX/253/2018 w sprawie nadania nazw ulic drogom stanowiącym własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, położonym na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 1495 04.04.2018 r.
XL/255/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018 1467 03.04.2018 r.
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.130.2018 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 1466 03.04.2018 r.
XXXIX/245/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie 1465 03.04.2018 r.
XXXIX/252/2018 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawski miejsca realizacji obowiązku szkolnego 1223 15.03.2018 r.
XXXIX/251/2018 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów integracyjnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie 1023 01.03.2018 r.
XXXIX/250/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest organem rejestrującym 1022 01.03.2018 r.
XXXIX/249/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok 1021 01.03.2018 r.
XXXIX/248/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 1020 01.03.2018 r.
XXXIX/242/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018 1007 28.02.2018 r.
XXXVII/238/2017 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 285 11.01.2018 r.
XXXVII/237/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 284 11.01.2018 r.
XXXVIII/240/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017 62 03.01.2018 r.
XXXVII/235/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 5251 28.12.2017 r.
XXXVII/234/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018 5250 28.12.2017 r.
XXXVII/232/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017 5249 28.12.2017 r.
XXXVI/224/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017 4713 28.11.2017 r.
XXXV/221/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4163 26.10.2017 r.
  OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 3855 02.10.2017 r.
XXXIV/220/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok. 3825 29.09.2017 r.
XXXII/211/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. 3133 19.07.2017 r.
XXXII/208/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok. 3132 19.07.2017 r.
XXXI/202/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok 3048 12.07.2017 r.
 XXXI/204/2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania  3040  11.07.2017 r.
  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.170.2017 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobów ich pobierania  3039  11.07.2017 r.
 XXX/198/2017  w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 3038 11.07.2017 r. 
XXX/196/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok. 2757 20.06.2017 r.
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU z dnia 12 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r. 2708 14.06.2017 r.
XIII/56/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV/63/2013 z dnia 15 października 2013 r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVII/78/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVIII/80/2014 z dnia 29 października 2014 r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VI/24/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VIII/38/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI/50/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.  2365  16.05.2017 r.
  OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2281 09.05.2017 r.
XXIX/186/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok. 2276 09.05.2017 r.
XXIX/192/2017 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. 2222 08.05.2017 r.
XXIX/190/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie opłaty targowej. 2221 08.05.2017 r.
XXVIII/179/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 2220 08.05.2017 r.
  POROZUMIENIE NR PS-VII.5230.1.40.2017 w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 2000 25.04.2017 r.
  Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok. 1957 24.04.2017 r.
XXVIII/183/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1783 13.04.2017 r.
XXVIII/184/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 1670 11.04.2017 r.
XXVIII/175/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok 1592 07.04.2017 r.
XXVII/169/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok. 1004 28.02.2017 r.
  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.458.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVI/195/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego. 42 02.01.2017 r.
XXVI/195/2016 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego. 41 02.01.2017 r.
XXVI/163/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok. 361 20.01.2017r.
XXVI/165/2016 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. 138 05.01.2017r.
XXV/153/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok. 5216 19.12.2016r.
XXV/155/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017. 5217 19.12.2016r.
XXV/156/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na trenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 5218 19.12.2016r.
XXIII.139.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 3777 28.09.2016r.
XXIV/145/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016 - 2019 5086 13.12.2016r.
XXIV/150/2016 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 4630 23.11.2016r.
XXIV/149/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
4629 23.11.2016r.
 XXIV/144/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2021  4543 18.11.2016r.
XXIV/148/2016 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 4526 17.11.2016r.
IX/40/2016 Uchwała nr IX/40/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ''Czyste Środowisko" z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 4009 18.10.2016r.
IX/39/2016 Uchwała nr IX/39/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ''Czyste Środowisko" z dnia 19 września 2016 r. w sprawie podziału obszaru Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4008 18.10.2016r.
XXIII/139/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 3777 30.09.2016r.
XXII/135/2016 w sprawie zaliczenia ulicy Kopernika (drogi powiatowej) w Nowym Mieście Lubawskim do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu 3648 20.09.2016r.
XXII/133/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 3606 15.09.2016r.
XX/126/2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2979 15.07.2016r.
XX/123/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 2627 29.06.2016r.
XIX/121/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 2405 09.06.2016r.
XVIII/118/2016

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.153.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 maja 2016 r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

2263

2264

30.05.2016r.
XVIII/119/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2031 06.05.2016r.
  Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok 1940 04.05.2016r.
  Obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 1896 29.04.2016r.
XVIII/113/2016 sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 1894 29.04.2016r.
VII/31/2016 Uchwała nr VII/31/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej    
VII/30/2016 Uchwała nr VII/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów    
  Porozumienie Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 1478 31.03.2016r.
  Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 marca 2016 r. uchwalenia „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowomiejskiego 1475 31.03.2016r.
XVII/104/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 1662 18.03.2016r.
XVI/102/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 1109 07.03.2016r.
XVI/101/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 908 24.02.2016r.
XVI/96/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok 883 22.02.2016r.
0102-8/16 Uchwała nr 0102-8/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej 800 16.02.2016r.
XV/91/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok 263 12.01.2016r.
XIV/89/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 4939 14.12.2015r.
XIV/88/2015 w sprawie opłaty targowej 4938 14.12.2015r.
XIV/87/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2016 4937 14.12.2015r.
XIII/85/2015 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, położonym na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 4936 14.12.2015r.
XIII.83.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 4300 26.11.2015r.
XIII.82.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 4299 26.11.2015r.
XII/76/2015  w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok 3745 29.10.2015r.
XI/74/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 3561 09.10.2015r.
XI/73/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 3560 09.10.2015r.
XI/70/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok 3559 09.10.2015r.
X/68/2015 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 3155 08.09.2015r.
  Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2911 06.08.2015r.
IX.62.2015 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2780 28.07.2015r.
IX/59/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok 2647 20.07.2015r.
VIII/57/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 2531 13.07.2015r.
VIII/56/2015 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2530 13.07.2015r.
VIII/54/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok 2191 17.06.2015r.
III/18/2015 Uchwała nr III/18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012 r. zmienionej uchwałami nr XIV/64/2013 z dnia 15 października 2013 r. oraz nr XVIII/81/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2185 17.06.2015r.
VII/48/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015 1995 29.05.2015r.
VI/45/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 1815 18.05.2015r.
VI/44/2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 1814 18.05.2015r.
VI/37/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 1813 18.05.2015r.
  Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok 1786 08.05.2015r.
III/19/2015 Uchwała nr III/19/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1712 06.05.2015r.
III/17/2015 Uchwała nr III/17/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik 1711 06.05.2015r.
VI/40/2015 Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015 1636 30.04.2015r.
V/30/2015 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 1490 17.03.2015r.
V/35/2015 sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 1393 10.04.2015r.
II/14/2015 Uchwała nr II/14/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2015 r. 1383 09.04.2015r.
II/12/2015 Uchwała nr II/12/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1382 09.04.2015r.
V/27/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015 1006 19.03.2015r.
IV/25/2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 741 27.02.2015r.
IV/24/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 667 13.02.2015r.
IV/23/2015 w  sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 714 24.02.2015r.
IV/19/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015. 666 13.02.2015r.
I/7/2015 Uchwała NR I/7/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "CZYSTE ŚRODOWISKO" w Ostródzie
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
552 05.02.2015r.
III/14/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014r. 268 13.01.2015r.
II/10/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015 4175 18.12.2014r.
II/7/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. 4174 18.12.2014r.
II/8/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 4084 12.12.2014r.
L/284/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. 3627 12.11.2014r.
XLIX/278/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014r. 3066 30.09.2014r.
XLVIII/274/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. 2898 03.09.2014r.
XLVII/271/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014r. 2385 03.07.2014r.
XXXVII/761/14 w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2208 16.04.2014r.
XLVI/266/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. 2061 03.06.2014r.
  porozumienie NR PS-V.5230.15.39.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 1967 20.05.2014r.
XLV/262/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014r. 1829 08.05.2014r.
  Zarządzenie NR 33/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok 1807 06.05.2014r.
XLIII/253/2014 w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie 1752 30.04.2014r.
XVI/73/2014 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg 1723 28.04.2014r.
XLIII/258/2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 1706 25.04.2014r.
XLIII/257/2014 sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 1705 25.04.2014r.
XXXIV/682/14 uchwała zmieniająca uchwałę nr XV/285/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie oraz likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Nowe Miasto Lubawskie oraz Gmina Nowe Miasto Lubawskie. 1335 31.03.2014r
XLIII/250/2014 sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. 1281 24.03.2014r.
  Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014 1205 13.03.2014r.
  Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014 1204 13.03.2014r.
XLII/247/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego. 478 06.02.2014r.
XLII/245/2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
707 14.02.2014r.
XLII/244/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
477 06.02.2014r.
XLII/243/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
476 06.02.2014r.
XL/232/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2014 333 29.01.2014r.
  Zarządzenie NR 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego 280 24.01.2014r.
XL/234/2013 w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011 r. 258 22.01.2014r.
XXXII/630/13 uchwała nr XXXII/630/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XV/285/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie oraz likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Nowe Miasto Lubawskie oraz Gmina Nowe Miasto Lubawskie. 3286 03.12.2013r.
XXXIX/227/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 3277 02.12.2013r.
XIV/65/2013 uchwała XIV/65/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 15 października 2013r. w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 3072 13.11.2013r.
XXIX/575/13 uchwała NR XXIX/575/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XV/285/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie oraz likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Nowe Miasto Lubawskie oraz Gmina Nowe Miasto Lubawskie 2603 05.08.2013r.
XXXI/195/13 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 2006 05.06.2013r.
X/52/2013 uchwała NR X/52/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "CZYSTE ŚRODOWISKO" w Ostródzie z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1995 03.06.2013r.
  obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 1823 09.05.2013r.
  obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 1822 09.05.2013r.
  obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy-Karta Nauczyciela 1821 09.05.2013r.
  porozumienie Nr PS-V.5230.6.37.2013 w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 1711 25.04.2013r.
XXVII/184/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 613 07.02.2013r.
XXVI/180/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2013 560 06.02.2013r.
IX/44/2012 uchwała nr IX/44/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 469 29.01.2013r.
IX.46.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 398 23.01.2013r.
IX.45.2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik 397 23.01.2013r.
IX.43.2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 396 23.01.2013r.
XXV/177/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 3337 04.12.2012r.
XXV/176/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 3336 04.12.2012r.
XXIV/173/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3266 29.11.2012r.
XXIV/170/2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim 3265 29.11.2012r.
XXIV/169/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego oraz warunków korzystania z tych przystanków 3264 29.11.2012r.
XXIII/165/2012 sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2960 07.11.2012r.
XXIII/164/2012 sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego 2958 07.11.2012r.
  Porozumienie PS-V.5230.20.19.2012 w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2580 27.09.2012r.
XXII/160/2012 w sprawie podziału miasta Nowego Miasta Lubawskiego na stałe obwody głosowania 2534 21.09.2012r.
XXII/159/2012 w sprawie podziału miasta Nowego Miasta Lubawskiego na okręgi wyborcze 2533 21.09.2012r.

XXI/152/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2180 30.07.2012r.
XIX/142/2012 w sprawie statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie 1803 06.06.2012r.
XIX/141/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1751 01.06.2012r.
VII/42/2011 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 1553 14.05.2012r.
VII/41/2011 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 1552 14.05.2012r.
XV/285/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie oraz likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Nowe Miasto Lubawskie oraz Gmina Nowe Miasto Lubawskie (uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) 1395 27.04.2012r.
XVIII/124/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r. 1415 27.04.2012r.
XVIII/128/2012 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz jej wysokość 1275 16.04.2012r.
XVIII/127/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/235/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela 1182 02.04.2012r.
XVIII/126/2012 w sprawie sieci szkół publicznych i granic ich obwodów w Nowym Mieście Lubawskim 1181 02.04.2012r.
XV/93/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2012 1174 30.03.2012r.
XVII/111/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 957 08.03.2012r.
XV/99/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 876 28.02.2012r.
XV/94/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 410 27.01.2012r.
XV/96/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 113 13.01.2012r.
 
Ostatnio zmienianyczwartek, 15 lipiec 2021 10:14
Więcej w tej kategorii: « MKRPA Harmonogram wywozu odpadów »
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem